top of page

Hea lapsevanem!

Sel sügisel-talvel ootame uuringus osalema neid lapsi, kes käivad juba mõne spordiala treeningutel. Seega, kui Teie laps on 4-5-aastane (täpsemalt 48-71 kuu vanune), tal ei ole diagnoositud ühtegi arengulist häiret ja ta osaleb regulaarselt mõne spordiala treeningutel, siis ootame Teid lapsega osalema uuringus. 

 • Kuidas osaleda? Osalemiseks tuleb lapsel tulla koos ühe vanemaga Tartu Ülikooli sporditedauste ja füsioteraapia instituuti (spordihoone tiivas Ujula 4).

 • Mida tegema peab? Lapse osalemine seisneb liikumis - ja mõtlemisülesannete tegemises, lisaks palume tal kanda kaheksa päeva randmel kellataolist liikumismonitori. Lapsevanematel palume täita küsimustik.

 • Kui kaua kestab? Ülesannete tegemine võtab lapsel 70-90 minutit.  

 • Mida me vastu saame? Lapsevanematele antakse oma lapse kehaliste oskuste arengu ja liikumisaktiivsuse kohta tagasisidet ning pakutakse soovi korral infot laste liikumisrõõmu ja kehalise arengu toetamise kohta. Laps saab uuringust tänutäheks kaasa väikese pehme palli.

 • Kuidas osaleda? Osalemiseks lugege läbi allpool olev info ja kas broneerige uuringuaeg vajutades "Broneeri aeg ja registreeru osalema" või saatke e-kiri aadressile aave.hannus@ut.ee . Samalt aadressilt saate ka küsimustele vastuseid.

 • Mis veel on tähtis teada enne jätkamist? Uuringus osalemisega ei kaasne riske füüsilisele ega vaimsele tervisele. Uuringus osalemine on vabatahtlik ja selle võib igal hetkel pooleli jätta. Kõiki uuringus kogutud andmeid avaldatakse ainult üldistatud kujul teaduslikel eesmärkidel.

 • Lisainfo:

       Aave Hannus aave.hannus@ut.ee

       Tartu Ülikooli spordipsühholoogia teadur, uuringu põhitäitja

Lapsevanema info: Text

Mida enne registreerumist teada?

Lugupeetud lapsevanem!

Kutsume Teie last osalema uuringus „Laste suhtumine kehalistesse tegevustesse“. Uuringu eesmärk on teada saada, millised kehalised ja istuvad tegevused lastele meeldivad ning kuidas on tegevuste meeldivus seotud laste liigutusoskuste arengu, kehalise aktiivsuse ja lapsevanemate arvamustega. 

     Uuringu käigus mõõdetakse laste liikumisoskusi, kehalist aktiivsust, mõningaid tunnetuslikke võimeid, kehalise arengu näitajaid ja palutakse lapsevanematel täita ankeetküsitlus. Uuringusse kutsutakse lapsi, kes on uuringuperioodi alguses 48-71 kuu vanused ja nende vanemaid.

Uuringus osalevatel lastel palutakse sooritada üheksa ülesannet:

 1. Liikumisoskuste hindamine eelkooliealiste laste liikumisoskuste testi abil. Hindamine koosneb 10 liikumisülesande sooritamisest (täringuvise, hüplemine, jooksuga tennispallide ühest karbist teise viimine, tagurpidikõnd, tennispalli täpsusvise jms eakohased ülesanded) ja võtab aega umbes 15 minutit ühe lapse kohta. Kõiki liikumisülesandeid saadab väike muinasjutt, mille eesmärk on muuta tegevus lapsele mänguliseks. 

 2. Kehalise aktiivsuse hindamine kaheksa järjestikuse päeva (sh. kahe nädalavahetuse) jooksul liikumismonitoriga GENEActiv Original. Lapsel palutakse kanda käekella meenutavat liikumismonitori kaheksa päeva jooksul. Liikumismonitor pannakse lapsele käele, selle kandmise juhised antakse Teile kirjalikult.

 3. Kehakaalu ja kehakoostise määramine bioelektrilise takistuse meetodil. Lapsel palutakse kergetes riietes astuda keha koostise määramise analüsaatorile (TANITA BC 420 SMA) ja seista sellel 20 sekundit. Tegemist on valutu ja ohutu uurimismeetodiga, mida kasutatakse koolieelikute kehakoostise määramisel.

 4. Kehapikkuse määramine. Lapsel palutakse ilma jalanõudeta astuda stadiomeetrile (pikk joonlaud kehapikkuse mõõtmiseks) ja ennast välja sirutada.

 5. Käe haardetugevuse määramine dünamomeetriga. Lapsel palutakse suruda nii parema kui vasaku käega dünamomeetrit kolmel korral. 

 6. Suhtumine kehaliselt aktiivsetesse ja väheaktiivsetesse tegevustesse. Lapsel palutakse sooritada kolm arvutitesti. Esimese testi puhul istub laps laua taga ning talle näidatakse arvutiekraanilt nukuteatrit. Ekraanil vestlevad kaks nukku sellest, millised tegevused neile meeldivad (jalgrattaga sõitmine, raamatu vaatamine jne).  Lapse ülesandeks on vajutada laual asuvaid nuppe näitamaks, kas tema mõtleb samamoodi, nagu vasakul või paremal ekraanipoolel olev nukk.  Teises arvutitestis palutakse lapsel hinnata ekraanile ilmuvate tegevuste (meisterdamine, pillimäng, suusatamine jne) meeldivust vajutades tähekestega nupukesi. Kolmandas arvutitestis palutakse lapsel võrrelda erinevate tegevuste pilte ja anda nupuvajutusega märku, kas talle meeldib enam vasakul või paremal olev pilt. Kokku kestavad testid koos juhendamisega umbes 17 minutit, teste tehakse vaheldumisi liikumisülesannetega. Sellised testi pikkused on varasemalt osutunud 4-aastastele jõukohaseks ülesandeks.

 7. Tasu edasilükkamise võime määramine seisneb selles, et lapsel palutakse kuuel korral valida, kas ta soovib saada endale ühe kleepsu kohe või kaks kleepsu peale järgmise ülesande sooritamist.

 8. Kõne voolavuse hindamiseks palutakse lapsel nimetada 60 sekundi jooksul nii palju loomanimesid kui laps oskab.

 9. Töömälu ja pidurdusvõime hindamiseks palutakse lapsel puudutada vaheldumisi varbaid, põlvi, õlgu ja pead. 

     Kõiki ülesandeid esitletakse lapsele mänguna. Kõikide ülesannete täitmisele kulub kokku umbes 70-90 minutit. Ülesannete vahel on pausid. Ülesandeid tehakse vastavalt lapse jõudlusele. Kui laps tüdineb või annab muul moel märku soovimatusest jätkata, siis ülesanne katkestatakse ja pakutakse võimalust kas samal päeval hiljem või teisel uuringupäeval osaleda. Kui laps ei soovi enam osaleda, ei avaldata selleks mingit survet ja laps võib uuringus osalemise katkestada.

 

     Lisaks palutakse lapsevanematel täita kohapeal ankeetküsitlus, milles küsitakse lapse ja pereliikmete liikumisharjumuste ja seda mõjutavate tegurite kohta, samuti palutakse märkida üldiseid taustaandmeid. Küsitlusele on võimalik vastata nii paberversioonis kui veebiküsitlusena. Vastamine võtab aega umbes 20-30 minutit.

 

     Uuringu läbiviimine toimub vahemikus septembrist 2021 kuni septembrini 2022 Tartu Ülikoolis Ja Tervise Arenhu Instituudis. Täpne aadress ja toimimise aeg lepitakse kokku nõusoleku andnutega.

 

     Kasutatavad uurimismeetodid on varasemates teadusuuringutes osutunud usaldusväärseteks eelkooliealiste laste arengu kirjeldamisel. Uuringuga ei kaasne terviseriske.

 

     Uuringus saab iga laps endale koodi, mida kasutatakse andmete konfidentsiaalseks salvestamiseks lapse nimest eraldi. Nimesid koos koodidega säilitatakse eraldi failis Tartu Ülikooli serveris salasõnaga kaitstult kuni jaanuarini 2039, neile on ligipääs ainult vastutaval uurijal ja uuringu põhitäitjal ning seejärel need kustutatakse. Lapse nime ja koodi säilitame selleks, et oleks võimalus koodid taas nimedega seostada tulevaste võimalike uuringute tarbeks. Kuna tegemist on uurimisvaldkonnaga, mille puhul laste arengu hindamine on väga oluline, siis soovime jätta võimaluse lapsi tulevikus jätku-uuringutesse osalema kutsuda.

Nimedest lahutatud andmeid säilitatakse Tartu Ülikooli serveris salasõnaga kaitstult. Paberkandjatele lapse nime ei märgita ja need hävitatakse jaanuaris 2025.

 

     Teil on õigus nõuda juba lapse olemasolevate andmete kustutamist andmebaasist. Igal lapsevanemal/ hooldajal on õigus tutvuda  enda ja oma lapse kohta saadud andmetega ning soovi korral saada asjasse puutuvaid selgitusi uuringutulemuste kohta ja soovi korral soovitusi lapse kehalise aktiivsuse tõstmiseks. Uuringu tulemused avalikustatakse ainult üldistatud kujul. 

     Soovi korral saate peale uuringu lõppemist tagasisidet lapse liikumisoskuste taseme kohta võrreldes samast soost ja samas vanusekategoorias Eesti lastega. Samuti saate soovi korral tagasisidet lapse kehalise aktiivsuse kohta ja selle kohta, kas uuringus osalemise ajal mõõdetud kehaline aktiivsus vastab rahvusvahelistele liikumissoovitustele. Uuringu lõpus saadame teile soovi korral vaatamiseks lühikese videoloengu „Laste liikumisrõõmu toetamine: Millal, mida ja miks?“.

    Uuringu eetilisi külgi kaalus ja läbiviimiseks andis loa Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee, otsus nr 864 (26.08.2021)

 

     Kui nõustute, et Teie laps osaleb uuringus, sisenege palun allpool oleva nupu kaudu broneerimislehele ja valige endale sobiv aeg. Kirjutage palun broneerimislehel olevatesse lünkadesse enda ja lapse andmed ja broneerige uuringuaeg.

     Uuringule saabudes saate allkirjastate uuringus osalemise nõusoleku.

Uuringu põhitäitja Aave Hannus, PhD

E-post aave.hannus@ut.ee

Tel 56241207

Lapsevanema info: Text
bottom of page